‘Door water verbonden’

Waterschap Vechtstromen is een ambitieus, innovatief en verbindend waterschap. Een waterschap dat al jaren zorg draagt voor schoon, voldoende en veilig water in Twente, Zuid Drenthe en Noordoost Overijssel. Maar ook continu vooruitkijkt naar de toekomst. Een toekomst die steeds sneller veranderd en bovendien onder druk staat door klimaatverandering en toenemende waterproblemen. Uitdagingen die alleen het hoofd geboden kunnen worden door samen te zoeken naar nieuwe, slimme technieken, maatregelen en oplossingen. 

Read the full article below
 
global goal icon

In het kort

Waterschap Vechtstromen is een ambitieus, innovatief en verbindend waterschap. Een waterschap dat al jaren zorg draagt voor schoon, voldoende en veilig water in Twente, Zuid Drenthe en Noordoost Overijssel. 

De blik van een kind op werelduitdagingen

Door klimaatveranderingen zijn de uitdagingen op het gebied van watertekort en waterovervloed in de afgelopen vijf jaren extreem toegenomen. Daarbij bestaat een verschil tussen hoe de problemen worden ervaren in stedelijk- en landbouwgebied. Beide gebieden vragen dan ook om een andere aanpak. We krijgen te maken met het regenseizoen dat zich verplaatst, waardoor veel regen buiten het groeiseizoen valt en er verdroging optreedt in het groeiseizoen, een groot probleem voor de landbouw. In het stedelijk gebied zijn piekbelasting in de afvoer van water door klimaatbuien en het fenomeen hittestress de belangrijkste uitdagingen. Ruimtegebrek in de stad maakt het uitdagender om één van de opdrachten van het waterschap, zorgen voor de opvang, berging, afvoer van regenwater, goed uit te voeren. Om oplossingen te bedenken voor deze problemen heeft het waterschap Vechtstromen de leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de 250 Twentse basisscholen uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor de toenemende waterproblemen in de wereld. 

Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/ReadAlso.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_758d5e4488094670a08a3ccb969d25a7.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\ReadAlso.cshtml:line 23
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Core 2 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 6 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 7 var itemService = new Dynamicweb.Content.ItemService(); 8 var culture = pageView.GlobalTags.GetTagByName("Global:Area.LongLang").Value; 9 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 10 } 11 <div class="readalso"> 12 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 13 <h3 class="readalso-title info">@Model.Header</h3> 14 <div class="readalso-articles"> 15 @for (int i = 1; i < 7; i++) 16 { 17 var baseItem = Model.Item.GetItem("Article_" + i); 18 if (baseItem != null) 19 { 20 // base item properties 21 var pageId = baseItem.PageID; 22 var itemId = baseItem.Id; 23 var image = baseItem.GetFile("Image").Path; 24 image = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={image}&Format=webp&Width=100&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 25 26 var backgroundStyle = !string.IsNullOrWhiteSpace(image) ? string.Format("background: url({0});", image) : ""; 27 var instanceType = baseItem.GetString("SystemName"); 28 29 // get TwenteBrandingItem 30 var item = ItemHelper.GetTwenteBrandingItemForPage(itemId, pageId.ToString(), culture, pageService, itemService); 31 32 if (item != null) 33 { 34 // custom properties 35 var mainHashtag = item.MainHashtag.IsNotNullOrEmpty() ? string.Format("{0}", item.MainHashtag) : string.Format("{0}", item.MainHashtagEnglish); 36 var goalClass = item.GoalGradientCss.Replace("gradient", "filter"); 37 var goalIcon = item.GoalIcon; 38 var title = item.Title; 39 var detailsUrl = item.DetailsUrl; 40 41 <div class="readalso-item item-clickable item-readalso"> 42 <div class="readalso-item-text"> 43 <h4 class="sub-header font-color--gray-3">@mainHashtag</h4> 44 <h4 class="font-weight--bold"> 45 <a class="item-link" href="@detailsUrl">@title</a> 46 </h4> 47 </div> 48 <div class="readalso-item-image" style="@backgroundStyle"> 49 <div class="@goalClass"></div> 50 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(goalIcon)) 51 { 52 <img class="item-icon" alt="global goal icon" src="@goalIcon" /> 53 } 54 </div> 55 </div> 56 } 57 } 58 } 59 </div> 60 </div>

Jeroen Buitenweg, beleidsadviseur waterschap Vechtstromen: ‘We zien dat het klimaat blijft veranderen, wateroverlast, hitte stress of juist droogte komen steeds vaker voor in Twente. Wij denken dat deze verschijnselen steeds vaker gaan voorkomen en willen daarom kinderen al kennis laten maken met de technische oplossingen die hier in de toekomst voor nodig zijn. Waterschap Vechtstromen vindt het erg belangrijk dat er in Twente aan techniek wordt gewerkt. Techniek die binnen het thema ‘water en het klimaat’ ook hard nodig is. Door deel te nemen aan de RED Engineers Challenge ontwikkelen kinderen fantastische projecten, opdrachten en ideeën die we in de toekomst misschien kunnen toepassen.’ 

Samen aan de slag

De inspanningen van het waterschap hebben geresulteerd in unieke projecten zoals het Kristalbad, de Roombeek en de Doorbraak. Er is in deze en vele andere projecten een sterke band ontstaan tussen het waterschap en haar partners: gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, kennisinstellingen, boeren, bedrijven en bewoners. Dat is maar goed ook want het werk is nog niet af. Sterker: er is nog heel veel meer nodig om onze dorpen en steden waterrobuust en klimaatbestendig in te richten de komende jaren. Dat kan het waterschap natuurlijk niet alleen, daar is de inzet van álle betrokkenen voor nodig. Dát is de uitdaging en inzet van het waterschap: samenwerken aan schoon, voldoende en veilig water.

Date: 17 April 2019
Source of tekst: Waterschap Vechtstromen
Author: Twente.com
Audio / video: 1Twente