Twente is sterk in het bedenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die regionaal, nationaal en internationaal hun weg te vinden. Daarbij richten we ons op het versterken van het innovatievermogen van het bestaand mbk, op technologische niches en op impactportfolio’s. Aan de basis van het succes van Twente staat het sterke triple helix-ecosysteem, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken. De Twente Board zet in op de ontwikkeling van Twente als meest effectieve ecosysteem van Europa voor innoveren en ondernemen. Ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de overheid spelen hun specifieke rol in de daarmee samenhangende agenda en programma’s.

 

Om onze doelstelling te bereiken gaat de Twente Board uit van de volgende randvoorwaarden:

  • Gedeelde investeringsagenda van industrie, overheden en kennisinstellingen;
  • Scherpe positionering aan de hand van impactportfolio’s en profilering op deze thema’s;
  • Regionale versnippering en concurrentie tegengaan;
  • Benutten van de regio als living lab en proeftuin;
  • Vertrouwen geven door te redeneren vanuit onderscheidende waarde propositie, koplopers en het principe ‘iedereen mag meedoen’ in plaats van ‘iedereen moet meedoen’.

 

Het ecosysteem ontwikkelen we voortdurend aan de hand van een aantal bouwblokken en de mate waarin partijen in de regio daar toegang tot hebben.

Focus op impactportfolio's

De regio profileert zich voor de periode 2020 – 2025 scherp aan de hand van impactportfolio’s. Dat zijn gebieden waar Twente sterk in is, zowel qua technologie als qua ondernemerschap, die aansluiten bij de verwachte focus in de post-corona-economie en waar een duidelijk onderscheidend karakter is van Twente ten opzichte van andere regio’s. De inhoud van de impactportfolio’s wordt vooral bepaald door de ondernemers en de vraag vanuit de markt. De toepassing van innovaties en nieuwe productietechnieken staat daarbij centraal. We geloven in de trekkende kracht van het bedrijfsleven en in de toekomst zullen projecten alleen worden goedgekeurd als er minimaal één (maar liever meer) co-financierende en pro-actief betrokken bedrijf is. Wat niet binnen deze scherpe keuze valt is net zo belangrijk voor de economie van Twente, maar vraagt in mindere mate de aandacht van de Twente Board. Deze impactportfolio’s zijn:

 

Binnen deze impactportfolio’s organiseren we toegang tot (inter)nationale netwerken, concentreren we ons op het creëren van voldoende kritische massa/schaal en leggen we slimme verbindingen binnen en tussen productiewaardeketens. Daarnaast zorgen we voor gezamenlijke (onderzoeks)faciliteiten en doorgaande leerlijnen met als doel kennisdeling en -ontwikkeling op alle opleidingsniveaus. Met deze keuze brengen we focus aan in de investeringsprogramma’s binnen ‘Investeren in Twente’. De impactportfolio’s zijn de ‘drivers’ voor de actielijnen ‘Techniek als motor’ en ‘Circulaire economie & duurzaamheid’. Daarnaast geven ze richting aan investeringen binnen de andere twee actielijnen. Via de monitoring van de Twente Index volgen we de stuwende kracht van de ‘drivers’ en meten we de effectiviteit.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Door de coronacrisis komt de arbeidsmarkt in een stroomversnelling. Oude banen verdwijnen sneller en de vraag naar geschikt personeel in andere sectoren groeit. Er is een herwaardering ontstaan voor beroepen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Dit vraag om scholing op basis van de nieuwe omstandigheden. De Twente Board stimuleert een leven lang ontwikkelen in de post-corona economie. Ook lijkt de coronacrisis de kansenongelijkheid te versterken. Vanuit het brede arbeidsmarktperspectief richten wij ons juist op de bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt.

 

Het voorkomen van (jeugd)werkloosheid, aandacht voor de arbeidsmigrant en voor de toekomst van toerisme, cultuur en horeca in Twente zijn belangrijke aandachtspunten.

 

De onderwijsinstellingen dragen bij aan een gezond en economisch klimaat in Twente. Het is van belang dat zij voldoende studenten kunnen blijven opleiden om aan de vraag van de Twentse arbeidsmarkt te voldoen. Onze regio krijgt te maken met demografische krimp. Om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende talent en innovatiekracht in onze regio is regionaal onderwijsbeleid en -bekostiging nodig.

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat

De Twente Board bewaakt de randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor talent en bedrijven. Daarbij gaat het om de bereikbaarheid van de regio, via onder andere een actieve lobby voor verbetering van de mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede-Münster (N35 en verdubbeling spoor), zowel voor de verbindingen met de Randstad als met bestemmingen in Duitsland (Münster, Berlijn). Twente is een logistieke hub. Voor een krachtige logistieke hub zijn goede bereikbaarheid en optimale verbindingen van vitaal belang.

 

Ook zijn de sectoren cultuur en vrije tijd en recreatie belangrijke pijlers onder het woon-, leef-, en vestigingsklimaat. De Twente Board onderkent het belang van een vitale vrijetijdssector die bijdraagt aan de kwaliteit van het Twentse leefklimaat en daarmee aan de ontwikkeling van de regionale economie.

 

De onderscheidende profielen van de 4 topwerklocaties Kennispark Twente, High Tech Systems Park, Technology Base Twente en XL Business Park, individueel en in samenhang, zijn belangrijke magneten voor de nieuwe bedrijven van buiten de regio.

Nieuwe technologie├źn

De regio is sterk in onderzoek en toepassen en valorisatie van nieuwe kennis binnen verschillende technologische niches. Een aantal van deze niches resulteren in concrete economische activiteiten, zoals micro-fluidica, thermoplastische composieten en block chain technologie en hebben grote potentie voor de toekomst.

 

De ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt mede bepaald door de industrie en de markt. Het eenvoudigst is dit te doen vanuit de krachtige ondernemingen die Twente al rijk is. Ondernemend Twente zal in deze nieuwe triple helix organisatie nadrukkelijk betrokken worden bij de keuzes van de inzet op nieuwe technologieën in de toekomst.

 

Ook legt de Twente Board een belangrijke verbinding tussen technology push (ontwikkeling en valorisatie) en market pull (commercialisatie van technologie) en adviseert voor het doen van gerichte investeringen die nieuwe technologie uit een laboratorium omgeving naar de markt brengt. Het doel is om nieuwe impactportfolio’s voor de toekomst te creëren. Nieuwe technologieën hebben aantrekkingskracht op toekomstige economische activiteiten via starters, start-ups en scale-ups en internationale bedrijven die innovatie of een nieuwe vestigingsplaats zoeken in Europa voor uitbreiding.

Bezoek de socials van Twente Board!