In het onderhoud van het Twentse ecosysteem richt de Twente Board zich op het organiseren van gunstige condities voor ondernemerschap. Daarmee versterken we de stuwende werkgelegenheid, de arbeidsproductiviteit van (mkb-)bedrijven, en de economische ontwikkeling van Twente. De centrale vraag is steeds wat is er nodig om het ecosysteem beter te laten functioneren. Er is in Twente een brede mix aan activiteiten die hiermee verband houden. Daar bouwen we vanuit de Twente Board met het werkveld op door en we geven prioriteit aan die functies die verder versterkt moeten worden.

 

De belangrijke thema’s in het onderhouden van het Twentse ecosysteem zijn: innovatie & ondernemerschap, talent en profilering. Vernieuwende ondernemers en werkgelegenheid-scheppende bedrijven zijn cruciaal voor de duurzame economische ontwikkeling van onze regio. Mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups hebben onze aandacht. Het stimuleren van ondernemers gaat daarbij verder dan de ondernemer zelf. Het bedrijfsleven met kennisinstellingen en overheden ontwikkelen samen de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. We zetten lokale fieldlabs en proeftuinen in om nieuwe ontwikkelingen toe te passen. Concrete voorbeelden zoals TopFit en Mineral Valley Twente, overstijgen de regio en zetten Twente op de kaart. De groei en nieuwe bedrijvigheid kan niet zonder talent. Het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Tot slot is een sterke profilering noodzakelijk om meer bekendheid te geven aan de regio, richting talent, als high tech hub, en ook voor top technologisch onderzoek en opleidingen.

1. Innovatie & ondernemerschap

Innovatieve bedrijven zijn de motor van de Twentse economie. De ondersteuning van ondernemers is gericht op het regio breed aanjagen van innovatie en op het versterken van ondernemerschap. In de komende jaren werken we aan:

  • Kennis en technologie transfer vanuit de kennisinstellingen;
  • Directe ondersteuning van ondernemers middels het ondernemersloket, 1-op-1-ondersteuning en start- en groeiprogramma’s;
  • Clusters van bedrijven die inspelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering en circulaire economie en de energietransitie om bedrijven toekomstbestendig te maken;
  • Begeleiding en toegang tot financiering.

Voor de acquisitie van bedrijven en internationalisering werken we samen met regionale partners en netwerken. De regionale actoren voor deze activiteiten zijn onder andere Novel-T, OostNL, Pioneering en WTC, die samen met diverse ondernemersplatforms en netwerkorganisaties een samenhangend geheel vormen.

2. Talent

Bij talent gaat het om voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten. Aan de basis staat een optimale samenwerking tussen het beroeps-en hoger onderwijs, de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Studenten leren zo de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied kennen en ontwikkelen meteen de vaardigheden voor de beroepen van morgen. Professionals krijgen gemakkelijk toegang tot scholing en kunnen zich zo een leven lang blijven ontwikkelen. De Twente Board legt de volgende accenten in de Human Capital Agenda:

  • Aantrekken van internationaal talent en kenniswerkers;
  • Groei van het aantal technologie-studenten in het beroeps-en hoger onderwijs;
  • Inzetbaarheid huidige workforce (kennis en vakmanschap);
  • Twente, van blindspot naar hotspot (profilering).

De regionale actoren hiervoor zijn onder andere Talentpact Twente die samen met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en andere partijen zich primair richten op techniekpromotie en boeien en binden van talent. Juist de brede triple helix samenwerking is van belang. De focus in de komende periode is gericht op meer samenhang aanbrengen in de omvang van initiatieven. Hiermee willen we de effectiviteit van de interventies en de inzet en betrokkenheid van ondernemers vergroten.

3. Profilering

In Twente gebeuren mooie dingen en die moeten we beter onder de aandacht brengen. Niet alleen in de regio, maar juist ook landelijk en internationaal. We willen meer bekendheid geven aan de regio, als high tech hub richting bedrijven en talent en voor top technologisch onderzoek en onderwijs. Oplossingen die in Twente worden ontwikkeld kunnen ook elders een belangrijke bijdrage leveren. We kunnen dit illustreren en uitdragen met veel aansprekende voorbeelden. Regionaal laten we zien welke projecten er zijn en hoe ze bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in Twente voor staan. Landelijk zetten we marketing en branding in om het merk Twente op de kaart te zetten. En werken we met gerichte campagnes voor bepaalde doelgroepen zoals talent. De website www.twente.com is een belangrijke tool om Twente nationaal en internationaal uit te dragen.

4. Twente Board Development

De Twente Board wordt in de uitvoering bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie Twente Board Development (TBD). De uitvoeringsorganisatie is gericht op het onderhouden en versterken van het regionale ecosysteem, met de strategische agenda van de Twente Board als leidraad. De organisatie werkt samen met regionale partners in het signaleren van trends en ontwikkelingen, verkennen van kansen en uitdagingen, in beeld brengen en organiseren van het benodigde regionale ecosysteem en oplijnen en volgen van acties en plannen met inzet van financiële middelen (subsidies). Onderdeel van de uitvoering zijn communicatie, marketing en branding en de lobby richting Den Haag en Brussel. Signaleren en monitoren zijn de essentiële basistaken van de uitvoeringsorganisatie. Het verzamelen van kennis over en het volgen van de relevante (beleids-) ontwikkelingen, processen en actoren in de regio zijn de basis om hierop te anticiperen. Samen met de diverse regionale partners geeft Twente Board Development hieraan invulling, in een vernieuwde onderlinge samenwerking. Een kans in dit verband is het versterken van de signalerende functie voor trends en impact in regionale economie en arbeidsmarkt zoals die nu door Kennispunt met Regio Twente wordt uitgevoerd. Ook kunnen we gebruik maken van de actuele kenniskracht van Kracht van Oost 2.0 en van Nederland Slim Benutten. De triple helix samenwerking in de Twente Board, met Saxion Hogeschool en UT biedt de mogelijkheid om van meerdere expertisegebieden gebruik te maken, zoals van economische en arbeidsmarktkennis, data-analyse en data science toepassingen.

5. Samenhangende investeringsprogramma's

In Twente investeren we samen in het onderhouden en versterken van de regio. De investeringsprogramma’s Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente vormen de basis voor het verdienvermogen van Twente, nu en in de toekomst. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Dat maakt onze regio sterk en wendbaar. De investeringsprogramma’s maken onderdeel uit van het ecosysteem, als een werkwijze waarmee partijen gezamenlijk belangrijke opgaven in Twente aanpakken. De Regio Deal is daarbij het vliegwiel voor de Agenda voor Twente. Beide investeringsprogramma’s worden benut om Twente verder te ontwikkelen en te profileren als krachtige regio met volop potentie.

 

Met de programma’s worden projecten aangejaagd, en daarnaast wordt geïnvesteerd in het onderhouden van het ecosysteem. Voor dat laatste wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde basisinfrastructuur als onderdeel van de Agenda voor Twente. Dit is een belangrijke aanjager van het ecosysteem, om gericht belangrijke functies of aspecten in het regionale netwerk door te ontwikkelen, te versterken, of juist te versnellen. De Twente Board zet in op meerjarig commitment en op vertrouwen in de gezamenlijke aanpak.

 

Midden in de coronacrisis, is een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarvan veel nog onzeker is. Tegelijkertijd is deze crisis een uitdaging die kansen biedt voor innovatie en ondernemers, zoals voor beademingsapparatuur, sensoren en andere medische technologie. Belangrijk is te constateren dat de centrale opgaven urgent blijven voor Twente, ook én juist in de nieuwe werkelijkheid na corona. Daar bouwen we met de investeringsprogramma’s verder aan.

6. Kapitaal en financiering

Kapitaal is nodig om het ecosysteem draaiende te houden. Voor (toegepast) onderzoek, (vroege fase) financiering van start-ups en scale-ups en publieke investeringen om de regio als vestigingsplaats aantrekkelijk te houden. De Twente Board spant zich in om publieke, privaat/publieke en private financieringsbronnen aan de regio te binden, via een strategische lobbyagenda en door het inzetten van relevante regionale en internationale netwerken. Daarbij gaat het om Europese fondsen, Rijksbeleidsprogramma’s, (eu)regionale financieringsinstrumenten, maar ook om eigen middelen en om het aantrekken van voldoende risicokapitaal en private equity.

7. Samenwerking Rijk, provincie en regio

Twente biedt oplossingen en innovaties die ver buiten de regio ook van belang zijn. Dat doen we samen met het Rijk en de provincie. Zo zijn er diverse projecten in de investeringsprogramma’s nationaal van belang om opgaven in landbouw en in de zorg aan te pakken. Samen ontwikkelen we de slagkracht die nodig is om economische kansen te verzilveren en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de praktijk te brengen. Niet alleen voor Twente, maar voor heel Nederland en zelfs buiten de landgrenzen. Daarbij benutten we de kansen die er liggen binnen Europa en de potentie van grensoverschrijdende samenwerking.

 

De provincie stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de Twentse economie door actieve deelname aan de (inter)nationale lobby, door de inzet van kennis en door een actieve rol in de Twente Board. De provincie levert tevens haar bijdrage door (co)financiering van diverse regionale en Europese projecten met impact voor de regionale economie en waar ondersteuning door de provincie het verschil uitmaakt.

 

In de groeibrief benoemt het kabinet enkele aandachtsgebieden om haar ambities waar te maken: onderwijs aan kinderen en volwassenen, deelname aan de arbeidsmarkt, onderzoek en innovatie, bereikbaarheid en groeikansen door transities, zoals de energietransitie. Een speciaal fonds moet investeringen op die gebieden aanjagen. De Twente Board stimuleert voorstellen rond onder andere artificiële intelligentie en medische technologie, die aanhaken op de groeibrief. Om de regionale component te versterken participeren de Twentse kennisinstellingen in een multi helix samenwerkingsverband.

 

Het Rijk is op dit moment bezig met het beperken van schade aan de economie. Verkend wordt welke grote investeringsfondsen hiervoor worden ingezet en hoe Twente hierop via projecten kan aansluiten en inzetten, zoals bijvoorbeeld innovaties die helpen in het bestrijden van het coronavirus.

Bezoek de socials van Twente Board!