Centrale opgave Twente

Het doel is het bevorderen van de ontwikkeling van de Twentse economie. De versterking van ondernemerschap en innovatie, de brede werkgelegenheid en het verdienvermogen staan centraal. Daarvoor is het nodig om het triple helix ecosysteem verder uit te bouwen en te versterken. Om onze internationale concurrentiekracht te behouden, willen we nieuwe technologieën versneld toepassen, de economie verduurzamen en circulair maken. We borgen dat de kracht van de Twentse industrie en bedrijven behouden blijft en dat deze vanuit die kracht in de volle breedte aangehaakt blijven op de razendsnelle ontwikkelingen van de moderne tijd, waaronder de digitale transformatie (‘Vierde industriële revolutie’). Andersom haken we ook aan op de sterke sectoren van Twente om deze samen te versterken. Daarbij willen we voldoende talent beschikbaar hebben en houden en talent tijdig bij of om te scholen zodat hij/zij om kan gaan met deze transformatie. Twente kan daarnaast agglomeratievoordelen behalen door de samenwerking met Duitsland en andere internationale partners te intensiveren en grensbelemmeringen daarbij op te heffen.

 

Vier centrale actielijnen

De regionale investeringen richten zich op de sociaaleconomische structuurversterking van Twente met focus op techniek en bestaan uit 4 centrale actielijnen. De vier actielijnen dragen bij aan de toekomst van Twente en vormen het fundament voor de huidige en toekomstige regionale investeringsagenda’s, zoals de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente.

Opgave Twente Board

De Twente Board heeft als opgave om via gerichte investeringen bij te dragen aan de economische ontwikkeling van Twente. Deze opgave wordt in jaarplannen vertaald in een aantal onderliggende doelen met bijhorende streefcijfers.

 

De Twente Index, die opdracht van de Twente Board door Kennispunt Twente wordt samengesteld, wordt gebruikt om de toestand van de Twentse economie, de voortgang in ontwikkelingen en de effectiviteit van programma’s, activiteiten en maatregelen te monitoren en te toetsen op het behaalde resultaat. Dit biedt dan weer een basis voor de toekomstige ontwikkelingen, activiteiten en nieuwe programma’s.

 

De Twente Board streeft uiteindelijk naar brede welvaart. Voor monitoring van de brede welvaart in Twente wordt de monitor van het Planbureau van de Leefomgeving gehanteerd. Naast inkomen en arbeid gaat het hier om indicatoren ‘gezondheid en leefomgeving’ en ‘samenleving en subjectief welzijn’.

Bezoek de socials van Twente Board!