Talent

Groei en nieuwe bedrijvigheid in Twente kan niet zonder talent, want het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Aan de basis staat een optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. Studenten leren zo de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied kennen en ontwikkelen meteen de vaardigheden voor de beroepen van morgen. De focus in de komende periode is gericht op het binden en boeien van talent.

De opgave voor talent:
Voldoende (internationaal) talent op alle niveaus aantrekken, opleiden en behouden voor Twente zodat we onze doelstellingen kunnen behalen op het vlak van medische technologie, slimme energie, circulaire economie en digitalisering. (deze laatste opsomming heb ik uit de laatste strategiesessie, dus dan moet nog even gecheckt / ge update worden)
 
In Twente hebben we deze opgave in 3 hoofdlijnen uitgesplitst om gezamenlijk de regie te voeren op de grote talentopgave. Dit zijn 1. ontdek talent, 2. aantrekken en behouden talent en 3. strategische HR. 

1. Ontdek talent

Opgave​

Alle leerlingen en studenten in Twente kennis te laten maken met kansrijke beroepen door overzicht te houden, partijen te verbinden en versnippering van initiatieven tegen te gaan​​
 

Doel​

Meer leerlingen kiezen voor onderwijs dat gericht ​is op kansrijke beroepen.

2. Aantrekken en behouden talent
Opgave
Het aantrekken en behouden van talent op alle niveaus voor de Twentse arbeidsmarkt door Twente van 'blindspot naar hotspot' te positioneren 
 
Doel 
  • Positief beïnvloeden van het braindrain saldo [meer mensen aantrekken dan vertrekken]
  • Internationalisering stimuleren en talent aantrekken voor de regionale arbeidsmarkt
  • Voorwaarden creëren op het gebied van woonklimaat, cultuur en bereikbaarheid
3. Strategische HR-ontwikkeling
Opgave
Het creëren van een omgeving waarin de werknemer  gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om zich voortdurend te 
blijven ontwikkelen en bedrijven gestimuleerd worden om strategisch HRM te ontwikkelen

Doel
  • Kennisdeling op het gebied van strategische HRM en toegang tot HR netwerk
  • Behoeften van bedrijven beter terug laten komen in regionale talentproducten 
  • Connectie bewaken met de arbeidsmarktregio op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen