Waterschap Vechtstromen

Door water verbonden

Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. Klimaatverandering, waterfuncties, waterkwaliteit en waterbeheer zijn grote uitdagingen. Waterschap Vechtstromen uit ondernemend Almelo in Twente, voelt dagelijks de urgentie tot innoveren om de kerntaken nog beter uit te voeren en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave tot duurzame ontwikkeling. Daarmee raakt water naast burgers ook agrarische en industriële bedrijven binnen ecosysteem Twente.

Lees hieronder meer
 

Contactinformatie

Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
088 220 34 56

Waterschap Vechtstromen ziet water als een verbindende factor tussen burgers, bedrijven en overheden. In de stad en op het platteland. Water maakt een belangrijk deel uit van de opgave om bij te dragen aan welvaart door economische ontwikkeling en aan welzijn door een veilige en prettige leefomgeving. In woorden en daden brengt het waterschap mensen, middelen en werkwijzen in stelling om de wateruitdagingen aan te gaan. Innovatieve watertechnologie is daarin de leidraad.

Bouwen met de natuur

Door met watertechnologieën ingenieus te bouwen mèt de natuur, kan op een kosteneffectieve manier de benodigde waterkwaliteit worden gerealiseerd. Deze aanpak biedt ook kansen om de uitdagingen op het gebied van waterfuncties en klimaatverandering aan te pakken. Voor waterketenbeheer in stedelijke gebieden is vergaande afstemming tussen het waterschap en de betrokken gemeente noodzaak. Want watertechnologie is in eerste instantie vooral gericht op kostenreductie, energiebesparing en betere (voor)zuivering van afvalwater. Klimaatactie werkt verbindend in meerdere richtingen.

Verbindend werken

Technologische ontwikkeling en innovatie dragen bij aan uitdagingen voor waterkwaliteit en deels klimaatverandering. De lopende transitie in het zuiveringsbeheer ‘van verwerker naar leverancier’ resulteert in tal van innovaties, met een positief effect op het maatschappelijke draagvlak, zoals onder ondernemers, of die nu een agrarische achtergrond hebben, uit de maakindustrie komen of dienstverlener zijn. Sociale innovatie betekent verbindend werken op alle gebieden. Dat brengt de juiste kennis, kunde en kansen bij elkaar om wateropgaven te realiseren. Verbindend werken zorgt voor vervlechting, intern én extern.

Waterhuishouding

Waterschap Vechtstromen controleert de waterhuishouding en regelt onder meer de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Ook is een waterschap verantwoordelijk voor vaarwegenbeheer.

Actualiteit #Waterschap Vechtstromen

#water en het klimaat

Een sproeiende robot

#watertechnologie

Slimme grondwater sensoren

#watertechnologie

Slimme regenton voor waterbeheer