Platform Ondernemend Twente

Economische groei in ondernemend Twente

Onder regie van Twente Board wordt gewerkt aan economische groei in ondernemend Twente met als doel een ‘groene technologische topegio’. Ten behoeve van Twente Board vertolkt het platform ‘Ondernemend Twente’ de stem van kleine en grote ondernemingen. Naast het ontwikkelen tot een regio waar hoogwaardige systemen, producten, materialen en diensten worden vervaardigd, wordt ook ingezet op het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het ontwikkelen van Twente naar de meest ‘talentvriendelijke’ regio. 

Lees hieronder meer
 
logo Platform Ondernemend Twente
Twents rentmeesterschap nieuwe stijl

Platform Ondernemend Twente heeft op basis van onderzoek drie prioriteiten bepaald die Twente sociaaleconomisch dienen te versterken. Ten eerste moet Twente zich volledig zetten op de transitie naar hernieuwbare energie. Ten tweede moet via de HSL treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn de economisch strategische ligging van Twente tussen deze economische centra ontplooit kunnen worden. Tot slot moet Twente toekomstbewust jong talent prikkelen zich hier te settelen door de bouw van betaalbare koopwoningen. Lees het volledige officiële persbericht hier: https://www.twente.com/global-goals/11-sustainable-cities-and-communities/twente-creeert-impact 

Agenda voor Twente

In de Agenda voor Twente staan vier actielijnen centraal die bijdragen aan de toekomst van ondernemend Twente. Dit zijn ‘techniek als motor’, ‘arbeidsmarkt & talent’, ‘bereikbaarheid & vestigingsklimaat’ en ‘duurzaamheid & circulaire economie’. Zo wordt ingezet op uitdagingen en projecten die deze actielijnen overstijgen, met elkaar verbinden en de Twentse economie verstevigen. De projecten leveren een collectieve bijdrage aan Twente.

Toonaangevende topregio

Op basis van de Agenda voor Twente heeft Twente Board de ambitie om ondernemend Twente te ontwikkelen tot een toonaangevende technologische topregio in Europa en de rest van de wereld. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter richten tien vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich vanuit Twente Board op het versterken van de Nederlandse topsector hightech-systemen en -materialen (HTSM). 

Platform met ondernemers

Het platform ‘Ondernemend Twente’ komt vier keer per jaar bijeen om te peilen wat er binnen ondernemend Twente leeft en adviseert de Twente Board hier gevraagd en ongevraagd over. Het platform bestaat uit een representatieve groep ondernemers met eigen ideeën en kritische geluiden. Iedere ondernemer zit op persoonlijke titel in het platform. Daarnaast werkt het platform in subgroepen aan tal van thema’s. Hierin worden andere ondernemers betrokken uit de aangesloten netwerkorganisaties in ondernemend Twente, variërend van de businessclub voor directeur-grootaandeelhouders tot het netwerk voor kleine zelfstandigen. 

Van luisteren naar voorstellen

Zo veel mogelijk ondernemers krijgen de kans om mee te praten en denken, zoals in de thematische subgroepen, tijdens speciale bijeenkomsten, via enquêtes en met onderzoeken. Het platform ‘Ondernemend Twente’ vertaalt de verzamelde informatie naar concrete voorstellen, plannen en ‘position papers’. Vervolgens wordt terugkoppeling gegeven of worden verdiepende gesprekken gehouden met Twentse ondernemers; wordt stelling genomen of informatie verspreid naar Twente Board en kennisinstellingen; worden verwachtingen uitgesproken aan de politiek, variërend van Twentse gemeenten, Regio Twente en provincie Overijssel tot de regering in Den Haag en de Europese leiders in Brussel, België.

Regionale economie stimuleren

De ondernemers en netwerkorganisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen in het platform ‘Ondernemend Twente’, delen één gezamenlijk doel: de regionale economie in Twente stimuleren. Een aantal onderliggende thema’s geeft daarbij richting, zoals:

  • Talenten. Binden is aantrekkelijk zijn voor talent van binnen en buiten Twente, zoals met het Twentse woon-, werk- en leefklimaat. Binden is ook het boeien van de bestaande groep talenten, zoals door een leven lang leren. Techniek als motor staat hierbij centraal.
  • Bereikbaarheid. De toegankelijkheid van ondernemend Twente vergroten door de reistijd Twente-Randstad, vice versa en binnen de Euroregio te verkorten en versnellen. 
  • Duurzaamheid. Door de focus te leggen op een volhoudbare toekomst, kan worden gewerkt aan een duurzaam Twente, waarin op basis van duurzaamheid en inclusiviteit wordt gewerkt aan een meer en meer circulaire Twentse economie.
Maak kennis met...

... de 15 ondernemers in Platform 'Ondernemend Twente'

Twente Index

De Twente Index toont de sociaaleconomische informatie ter versterking van de beleidsagenda van Twente. 

  • Bekijk hier de Twente Index van 2016 
  • Bekijk hier de Twente Index van 2017 
  • Bekijk hier de Twente Index van 2018
  • Bekijk hier de Twente Index van 2019

Nieuws over #Impact Uit Twente