Platform Bèta Techniek

Techniek maakt de toekomst in Twente

Bètatechnici zijn onmisbaar voor de toekomst van ondernemend Twente, zowel economisch als maatschappelijk. Door de toenemende technologisering van beroepen en banen blijft op de arbeidsmarkt het tekort bestaan aan goed geschoolde bètatechnici. Platform Bèta Techniek (PBT) bundelt krachten binnen Techniekpact, zoals voor Twente door Techniekpact Twente.

Lees hieronder meer
 
logo Platform Bèta Techniek

Jongeren met een achtergrond in bètatechniek hebben uitzicht op een uitdagende baan met toekomstperspectief. De Nederlandse kenniseconomie en de Twentse maakindustrie zijn gediend met kwalitatief en kwantitatief voldoende bètatechnici. Doordat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de bètatechniek wordt de instroom steeds groter. En omdat meer jongeren kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding, wordt ook de doorstroom vergroot. Met als resultaat een grotere uitstroom, want meer jongeren behalen diploma’s in bètatechnische opleidingen. Voor een toekomst in de techniek. 

Structureel vergroten

Binnen Platform Bèta Techniek wordt samengewerkt met scholen, bedrijven en overheden uit ondernemend Twente om het bètatechnische onderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren. Om meer impact te realiseren, is de samenwerking gebundeld binnen Techniekpact, waaronder dat voor Twente. Met een integrale aanpak wordt stap voor stap en jaar na jaar de instroom in het bètatechnische onderwijs structureel vergroot.

Technische vaardigheden

Door het gehele techniekonderwijs, tot op de werkplek, wordt aandacht voor technische en ICT-vaardigheden gestimuleerd. Zo wordt onderwijs gerealiseerd dat aansluit bij de behoeften van met name de arbeidsmarkt in ondernemend Twente. De belangrijkste elementen van de aanpak voor Twente zijn enerzijds netwerkvorming met de Twentse onderwijsinstellingen en het Twentse bedrijfsleven en anderzijds verbinding door de keten voor de ontwikkeling en verspreiding van technische kennis en kunde. 

Kwalitatief en kwantitatief

Platform Bèta Techniek is in 2004 opgericht door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als doel het stimuleren van kwalitatief en kwantitatief voldoende bètatechnici.

Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/ReadAlso.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_758d5e4488094670a08a3ccb969d25a7.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\ReadAlso.cshtml:line 23
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Core 2 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 6 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 7 var itemService = new Dynamicweb.Content.ItemService(); 8 var culture = pageView.GlobalTags.GetTagByName("Global:Area.LongLang").Value; 9 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 10 } 11 <div class="readalso"> 12 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 13 <h3 class="readalso-title info">@Model.Header</h3> 14 <div class="readalso-articles"> 15 @for (int i = 1; i < 7; i++) 16 { 17 var baseItem = Model.Item.GetItem("Article_" + i); 18 if (baseItem != null) 19 { 20 // base item properties 21 var pageId = baseItem.PageID; 22 var itemId = baseItem.Id; 23 var image = baseItem.GetFile("Image").Path; 24 image = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={image}&Format=webp&Width=100&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 25 26 var backgroundStyle = !string.IsNullOrWhiteSpace(image) ? string.Format("background: url({0});", image) : ""; 27 var instanceType = baseItem.GetString("SystemName"); 28 29 // get TwenteBrandingItem 30 var item = ItemHelper.GetTwenteBrandingItemForPage(itemId, pageId.ToString(), culture, pageService, itemService); 31 32 if (item != null) 33 { 34 // custom properties 35 var mainHashtag = item.MainHashtag.IsNotNullOrEmpty() ? string.Format("{0}", item.MainHashtag) : string.Format("{0}", item.MainHashtagEnglish); 36 var goalClass = item.GoalGradientCss.Replace("gradient", "filter"); 37 var goalIcon = item.GoalIcon; 38 var title = item.Title; 39 var detailsUrl = item.DetailsUrl; 40 41 <div class="readalso-item item-clickable item-readalso"> 42 <div class="readalso-item-text"> 43 <h4 class="sub-header font-color--gray-3">@mainHashtag</h4> 44 <h4 class="font-weight--bold"> 45 <a class="item-link" href="@detailsUrl">@title</a> 46 </h4> 47 </div> 48 <div class="readalso-item-image" style="@backgroundStyle"> 49 <div class="@goalClass"></div> 50 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(goalIcon)) 51 { 52 <img class="item-icon" alt="global goal icon" src="@goalIcon" /> 53 } 54 </div> 55 </div> 56 } 57 } 58 } 59 </div> 60 </div>